Algemeen
De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze internetsite www.hagis.eu en de sub-internetsite www.hagis.nl
van HAGIS Holding B.V., gevestigd op de Schillingweg 99, 2153 PL te Nieuw Vennep, Nederland en is ingeschreven in het Handelsregister KvK Amsterdam onder nummer 34221112. U wordt verzocht deze disclaimer zorgvuldig te lezen.

Door deze internetsite te benaderen en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Deze internetsite heeft uitsluitend het doel om informatie vrijblijvend te verstrekken. Zowel het algemene gedeelte, alswel het gedeelte dat middels de Log In te brereiken is voor klanten heeft uitsluitend het doel u te informeren. Op generlei wijze wordt u via deze website uitgenodigd om een aankoop, belegging of investering te doen.

Gebruik van deze internetsite
De op of via deze internetsite aangeboden informatie kan niet worden gebruikt in plaats van een persoonlijk advies of een schriftelijke overeenkomst. Beslissingen op basis van de geboden informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.

Hoewel Hagis Holding tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt Hagis Holding impliciet noch expliciet geen enkele garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.

Hagis Holding beheert en onderhoudt deze internetsite vanuit Nederland en staat er daarom niet voor in dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen. Als u deze internetsite vanuit andere landen dan Nederland gebruikt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving.

Hagis Holding kan niet garanderen dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Het gebruik van deze internetsite dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan. 

On line communicatie
De beveiliging van berichten die u per e-mail aan Hagis Holding zendt, is niet gegarandeerd. Hagis Holding raadt derhalve af vertrouwelijke informatie per e-mail te zenden. Indien u berichten per e-mail aan Hagis Holding zendt, is er een gerede kans dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen.

Hagis Holding zal u nooit om informatie betreffende vertrouwlijke gegevens vragen aangaande inlognaam, paswoord, pincode, etc. Hagis Holding raadt u aan deze gegevens nooit in e-mail berichten te vermelden.

Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer Hagis Holding hyperlinks naar internetsites van derden aanbiedt, betekent dit niet dat Hagis Holding de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Hagis Holding aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door Hagis Holding niet geverifieerd.

Intellectuele eigendomsrechten
Hagis Holding, behoudt alle rechten, waaronder echter niet beperkt tot auteursrechten, merkrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie. Het is niet toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hagis Holding, informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen.De informatie op deze internetsite mag u wel voor eigen persoonlijk gebruik afdrukken en/of downloaden.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hagis Holding is het niet toegestaan links naar sites van Hagis Holding aan te bieden. 

Toepasselijk recht
Op deze internetsite de voorwaarnden en deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Indien anderstalige versies van de disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal bepalend.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Hagis Holding aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, materiële en immateriële of gevolgschade, met inbegrip van gederfde winst, welke op enigerlei wijze voortvloeit uit, maar niet beperkt is tot:

1.
defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite,
2. de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden,
3. het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld,
4. het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Hagis Holding of aan u wordt gezonden,
5. de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite,
6. misbruik van deze internetsite,
7. verlies van gegevens,
8. aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite. 

De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Hagis Holding en alle direct aan Hagis Holding gelieerde ondernemingen.

Wijzigingen
Hagis Holding behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van de voorwaarden of de disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie is gewijzigd.

Copyright 2005-2019 HAGIS Holding B.V.

 
© Update: 03-10-2019
   
® Hagis 2019
Dit is een Hagis Web Solution.